Algemene voorwaarden Dansschool MOVES! Haaglanden

 

ALGEMEEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst en rechtsbetrekking tussen Dansschool Moves! Dance Warehouse Haaglandenen een natuurlijke rechtspersoon na het ondertekenen van de inschrijfformulier.

 • Deze lidmaatschapsovereenkomst is geldig vanaf de datum van ingang van uw abonnement tot opzegging.
 • Personen tot 18 jaar dienen het formulier te laten ondertekenen door de wettelijke vertegenwoordiger/ouder/verzorger. De handtekening geldt ook voor 
ontvangst van de huisregels.
 • Eventuele wijzigingen aan het lidmaatschap gaan voor het bestaande lid pas in na het verstrijken van de duur van een kalendermaand. In alle overige gevallen 
gaan de wijzigingen per direct in.
 • Het lidmaatschap geldt voor onbepaalde tijd en kan uitsluitend schriftelijk per aangetekende brief of per e-mail worden opgezegd behoudens een opzegtermijn 
van één kalendermaand m.i.v de eerste van de eerst volgende maand. Een opzegging dient vóór de eerste van de eerst volgende maand ontvangen te zijn door de dansschool
 • Indien de opzegging niet tijdig door de dansschool is ontvangen dan zal het lidmaatschap automatisch worden verlengd met een maand tot aan ontvangst van de opzegging.
 • Wanneer het lid zich na opzegging weer wenst in te schrijven, dient opnieuw inschrijfgeld te worden voldaan.
 • Het verlagen van het abonnement naar minder lessen per week kan uitsluitend in september miv oktober of maart m.i.v. april van elk jaar.
 • In het geval van uitschrijving en opnieuw inschrijven wordt de laatste abonnement status gehanteerd.

CONTACT EN COMMUNICATIE         

 • Wij communiceren uitsluitend via de mail. Het is de verantwoordelijkheid van de lid dat de juiste contact gegevens bij ons bekend staan, inclusief adres ouders/verzorgers.
 • Het inhalen van een gemiste les mag uitsluitend als er een afmelding is gemaild. Afmelding dient vòòr de desbetreffende les plaats te vinden.
 • Inhalen kan uitsluitend in een andere les van het zelfde niveau en leeftijdscategorie. Aanmelding voor een inhaal les dient vòòr 14.00 van de dag van de gewenste inhaalles ontvangen te zijn op de mail.

AANSPRAKELIJKHEID

 • De Dansschool is niet aansprakelijk voor vermissing van of enige schade aan spullen van het lid. Conform de bepalingen der wet bent u aansprakelijk voor de vergoeding van schade die u toebrengt aan de inventaris of aan het gebouw.
 • Kosten van enig ongeval of letsel opgelopen als gevolg van de aanwezigheid in het gebouw kunnen niet verhaald worden op de Dansschool. De Dansschool zal geen enkele claim accepteren. De kosten van enig ongeval/letsel zal geheel door het lid worden gedragen. Eventuele (vervolg)schade die ten gevolge van de beoefening van enigerlei tak van sport/dans kan ontstaan, neemt het lid voor eigen risico.
 • Bezoek aan de Dansschool is geheel op eigen risico. De Dansschool is niet aansprakelijk voor het letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het

BETALING

 • De contributie dient de 1e van de maand te worden betaald door middel van automatische incasso.
 • Voor het lidmaatschap is het lid eenmalig €25 inschrijfgeld verschuldigd aan de Dansschool.
 • De contributie van de eerste maand alsmede het inschrijfgeld dienen bij de eerste officiële dansles te worden betaald.
 • Indien de betaling op de hiervoor omschreven wijze achterwege blijft, of wanneer de bank een incasso storneert (weigert), dan zal 14 dagen later de contributie nogmaals worden geïncasseerd. Mocht bij de tweede poging de bank een incasso storneren dan krijgt het lid de mogelijkheid om binnen 10 dagen het verschuldigde (termijn)bedrag alsnog te voldoen. Is het lid ook na deze periode in gebreke gebleven, dan vervalt automatisch de mogelijkheid tot termijnbetaling en is het resterende abonnementsbedrag in één keer opeisbaar en wordt de volledige vordering uit handen gegeven. De administratiekosten hiervan bedragen €10 en zijn voor rekening van het lid.
 • Indien het lid een betalingsachterstand heeft van 1 maand dan zal het lidmaatschap geblokkeerd worden en worden alle openstaande betalingen over gedragen aan het incassobureau. Hierbij zullen alle bijkomende incassokosten voor rekening komen van het lid. Zodra alle openstaande betalingen voldaan zijn, dan zal het lidmaatschap weer geactiveerd worden.
 • De contributie wordt maandelijks, inclusief de vakantieperiode geincasseerd. Gemiste lessen i.v.m. vakanties mogen worden ingehaald.

LIDMAATSCHAPSBEPALINGEN

 • De Dansschool is bevoegd om bij wanbetaling en/of ontoelaatbaar gedrag de toegang tot de Dansschool te ontzeggen.
 • Ieder lid is op de hoogte van de huisregels en dient zich te confirmeren aan de huisregels van de Dansschool.
 • De Dansschool heeft het recht zonder opgaaf van redenen personen de toegang van de Dansschool te weigeren. Bezoekers (leerlingen, gasten, etc.) 
dienen zich gedurende hun verblijf op het terrein van en in de Dansschool te houden aan de huisregels van de Dansschool evenals de aanwijzingen die 
gegeven worden door het personeel op te volgen. Indien men zich daar niet aan houdt kan tot verwijdering worden overgegaan.
 • De Dansschool behoudt zich het recht om op enig moment tarieven, contributies, openingstijden, faciliteiten, algemene voorwaarden en huisregels te 
wijzigen zonder dat dit leidt tot contributie vermindering. Aan acties of speciale aanbiedingen kunnen voor- en achteraf nooit rechten worden ontleend.
 • De Dansschool is bevoegd bij wanbetaling en/of wangedrag, overtreden van de algemene voorwaarden en/of huisregels de toegang tot de faciliteiten 
verder te ontzeggen, alsmede de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, onverminderd de gebondenheid van het lid om het abonnementsgeld over de gehele overeengekomen en nog resterende contractperiode te voldoen. Dit laat onverlet de verplichting van zijde van het lid tot nakoming van deze overeenkomst.
 • De tariefstelling en de leerstof zijn uitsluitend afgestemd op “eigen gebruik”. Het is het lid ten strengste verboden om het geleerde tijdens en/of na afloop van de les op enigerlei wijze commercieel aan te wenden. Bij overtreding van dit verbod verplicht het (voormalig) lid zich tot het betalen van een boete van minimaal €450,- per overtreding aan de Dansschool, onverlet een verdere schadeclaim van de Dansschool en/of derden op eventuele inkomstenderving ten gevolge van genoemde commerciële activiteiten.
 • Het gebruik van beeld- of geluidsdragers in de ruimste zin van het woord (foto, film, video, tape, etc.) in en op het terrein van de Dansschool is uitsluitend toegestaan met toestemming van de Dansschool. Deze toestemming kan, zonder opgaaf van redenen, met onmiddellijke ingang worden ingetrokken.
 • Op elke overeenkomst tussen de Dansschool en het lid is het Nederlandse recht van toepassing.

OVERMACHT

 • Tijdens overmacht worden de overeengekomen diensten van de Dansschool opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de overeenkomst door de Dansschool niet mogelijk is en langer duurt dan twee maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 • Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop de Dansschool geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de Dansschool niet in staat is haar verplichtingen na te komen, werkstakingen in het bedrijf van de dansschool inbegrepen.

AUTEURSRECHTEN

 • Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen behoudt de Dansschool het auteursrecht op de door de dansschool vervaardigde teksten en
choreografieën. Voor promotie doeleinden maakt de Dansschool regelmatig foto’s en andere opnames van bezoekers, apparatuur en (groeps)activiteiten. Bezoekers verklaren hiermee akkoord te gaan.
 • Bezoekers verklaren hierbij akkoord te gaan met het publiceren van de opnames en foto’s als promotie doeleinden en/of op de social media kanalen van de dansschool.

GEHEIMHOUDING

 • De Dansschool is verplicht tot geheimhouding omtrent de persoonsgegeven van het lid. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die door het lid ter beschikking is gesteld.
 • Uitsluitend actieve leden ontvangen informatiebrieven van de Dansschool op de mail.